پیغام مدیرعامل

ceo (copy)
روزبه ترکی
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

شرکا