معرفی RTU هوایی

RTU هوایی (Feeder Terminal Unit) یکی از انواع پایانه دور (Remote Terminal Unit) اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮای راهبری و مدیریت شبکه های هوایی توزیع نیروی برق اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه وﻇﯿﻔﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ “ﺳﮑﺴﯿﻮﻧﺮ ﻫﻮاﯾﯽ” را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. در RTU هوایی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ آذرﮐﻠﯿﺪ از ﯾﮑﯽ از ﺑﻪ روز ﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮدازش ﮔﺮﻫﺎ (ARM Cortex M7) در بخش Main و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺨﺶ LCD از (ARM Cortex A4) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﻮرت ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ RTU هوایی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﭘﻮرت اﺗﺮﻧﺖ و ﺷﺶ ﭘﻮرت ﮐﺎﻣﻼ اﯾﺰوﻟﻪ ﺳﺮﯾﺎل اﺳﺖ. از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ RTU هوایی ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ آذرﮐﻠﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ ، ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و ﺗﺴﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎﻣﻼ user friendly اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ RTU هوایی تماماً ﺗﻮﺳﻂ کارشناسان ﺷﺮﮐﺖ آذرﮐﻠﯿﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻤﺎم اﻟﺰاﻣﺎت ﺗﻮاﻧﯿﺮ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی راﯾﺞ ﻣﺎﻧﻨﺪ وﯾﻨﺪوز، ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ و ﯾﺎ اﻧﺪروﯾﺪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻃﺮاﺣﯽ و ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی (Customize) را دارد.
به زبان ساده تر ، RTU هوایی نیز یک سیستم اتوماسیون همانند RTU زمینی است ولی بصورت کامپکت و کوچک شده جهت استفاده در پروژه های کوچک و کامپکت مانند کلیدهای هوایی ( سر تیری ) در صنعت برق یا چاه های آب ، در صنعت آب و فاضلاب. از آن جهت که RTU دارای ورودی و خروجی های بسیار زیادی است و عملا استفاده از آن برای یک پروژه کوچک گران است ، از تجهیز کوچک تر و مناسب تری به نام RTU هوایی استفاده می شود. چون این تجهیز در ابتدا برای استفاده در صنعت برق ( کلید های هوای آزاد سر تیری ) طراحی شده ، نام آن Feeder Terminal Unit انتخاب شده است. اصول کار RTU هوایی دقیقا شبیه RTU است ولی با تعداد خیلی کمتری ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ و دارای تعدادی پورت های ارتباطی است که از کلیه پروتکل های استاندارد پشتیبانی می کند. RTU هوایی تمام پارامترها و وضعیت کلید هوایی را مانیتور کرده و به مرکز کنترل انتقال می دهد ، همچنین دستورات ارسالی از مرکز را روی تجهیز پیاده می کند.
RTU هوایی دارای یک بخش Main است که تمامی پروسه در این بخش انجام می شود. تجهیز دارای 16 ورودی دیجیتال و 8 خروجی دیجیتال می باشد. در قسمت آنالوگ 6 ورودی ولتاژ و 3 ورودی جریان دارد. برای RTU هوایی یک HMI نیز طراحی و ساخته شده است که این امکان را به بهره بردار می دهد که تا حد امکان بصورت کاملا User Friendly وضعیت کلید هوایی را مشاهده کرده و کلیه پارامترهای آن را ببیند. همچنین از روی HMI می توان ریز مقادیر اندازه گیری شده را مشاهده کرد و تنظیمات کلی را انجام داد.

از دیگر ویژگی های برتر RTU هوایی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • یک حافظه میکرو اس دی برای ثبت وقایع
  • خروجی های 1.5 کنتاکت با ترمینال مشترک مستقل (به ازای هز4 خروجی یک مشترک)
  • ورودی های بدون پلاریته
  • چراغهای سیگنال برای ورودی ها و خروجی ها
  • طراحی شده مطابق استاندارد C37.1
  • بخش اندازه گیری مستقل برای استفاده بهینه از فضا
  • اندازه گیری های دقیق و کامل و فراتر از انتظار بخش های مختلف آنالوگ
  • قابلیت استفاده از CT های حلقوی و روگوسکی (Rogowski Current Sensor)
  • مدارات 4 لایه
  • پشتیبانی کامل از بسیاری از پروتکل های استاندارد به صورت master , Slave و پشتیبانی ار چندین پروتکل روی پورتهای مختلف به صورت همزمان
BoardPartDescription
PowerPowerInput: 18…30 V DC – 2 A
MAINCPU32-bit ARM Cortex-M7 Microcontroller, 216MHz
PORTS2xEthernet Port, 3x RS-232, 3x 485 Port
ProtocolsDNP3 over TCP/IP, DNP3 over Serial Port, MODBUS RTU(RS232,RS485),MODBUS TCP,HTTP, IEC60870-5-Part 104 , IEC60870-5-Part 101, Master & Slave for all Protocols
I/O16 Digital Input Channel - WET contacts 18…30 V DC
8 Digital Output Channel - WET contacts
FeaturesCustomer configurable, Logging data and events on SD-CARD (up to 32GB)
LCDCPU32-bit ARM Cortex-M3 Microcontroller, 100MHz
Port(s)1 x RS-232, 1 x 485 Port
FeaturesFault indicator , Battery Alarms , Local/Remote ,Open / Close , Gas Low… LED status, Local/Remote , Open/Close , Fault Reset , Lamp Test…. Commands, LCD (Manitor), 5 Keys for Setting
POWER METERCPU32-bit ARM Cortex-M3 Microcontroller, 72MHz
I/O6 x Voltage Analog Input from Capacitive Insulators
3 x Current Analog Input from CTs.(Rogowski & Ring current Transformers)
Port(s)1 x 485 Port MODBUS RTU Protocol
FeaturesEnergy Meter :Apparent power, Active Power , Reactive Power , Synchronizing Check, Current , Voltage , Power Factor, Frequency , Earth Fault , Over Current Fault