تابلو کشویی سری SysClad

 • این تابلو با استفاده از دژنگتور خلا کشویی سری WL/r تولید می شود.
 • هر سلول کشویی سری SYSclad دارای بخش‌های زیر می باشد:
  • محفظه کنترل و حفاظت
  • محفظه باسبار اصلی
  • محفظه کلید
  • محفظه ترانس جریان و کابل
  • محفظه ترانس ولتاژ
 • این سری تابلو دارای اینترلاک های زیر می باشد ( برخی از موارد زیر بر اساس درخواست مشتری به تابلو افزوده خواهند شد.)
  • قفل الکتریکی جهت جلوگیری از وصل کلید در هنگام عدم قرار گرفتن ارابه کلید در حالت وصل یا جدا از باسبار ( ارابه به انتهای مسیر نرسیده باشد.)
  • اینترلاک مکانیکی جهت جلوگیری از جدا کردن یا اتصال کلید به باسبار در زمان بسته بودن کلید
  • قفل الکترو مغناطیسی جهت وارد یا خارج نمودن کلید از محفظه
  • قفل الکترومکانیکی جهت جلوگیری از باز شدن درِ محفظه کلید در صورت جدا نبودن دژنگتور از باسبار
  • قفل مکانیکی جهت جلوگیری از حرک کلید به سمت داخل محفظه در صورت باز بودن درِ محفظه کلید
  • اینترلاک مکانیکی با سکسیونر زمین – در صورت بسته بودن کلید زمین دژنگتور به سمت باسبار درون محفظه حرکت نمی کند و یا در صورت حرکت دژنگتور به سمت باسبار و یا قرار گرفتن در میانه راه سکسیونر زمین بسته نخواهد شد.
  • قفل مکانیکی جهت جلوگیری از باز شدن شاترهای محفظه ثابت به صورت دستی هنگامی که کلید از محفظه خارج شده‌است.
  • قفل سوییچی اینترلاک سکسیونر زمین
  • امکان استفاده از قفل آویز بر روی شاترها در حالت بسته بودن شاتر
  • قفل مکانیکی جهت جلوگیری از جدانمودن ترمینال کنترل کلید در زمان بسته بودن کلید و یا حرکت کلید به سمت داخل یا خارج
  • امکان استفاده از قفل آویز برای درها
  • قفل الکترومکانیکی جهت سکسیونر زمین

Main electrical characteristics
Rated voltagekV1217,524
Rated power-frequency withstand voltage 50Hz 1minkV (r.m.s.)283850
Rated lightning impulse withstand voltagekV (peak)7595125
Rated frequencyHz50-60
Rated current main bus bars up toA31502500
Rated current functional unitsA630
1250
1600
2000
2500
3150
630
1250
1600
2000
2500
Short-time withstand currentkA25 - 3s
31.5 - 3s
40 - 3s *
25 - 3s
31.5 - 3s **
Peak valuekA62.5
80
100 *
62.5
80 **
Withstand internal arcKA25-3 s
Protection degree internal / externalIP2X / 4X

* Available for versions 2500‐3150A

** Available for versions 1600‐2000‐2500A