مقايسه رفتار كليدهاي خلاء و گازي فشار متوسط

وظيفه كليد قطع كننده قدرت (Circuit Breaker) قطع و وصل مدار الكتريكي در شرايط مختلف عبور جريان مي‌باشد.

كليد مذكور بايد توانايي جدا كردن دو سر كنتاكت و خاموش كردن قوس بوجود آمده را بدون تأثير بر محيط اطراف و بي درنگ داشته باشد، بدين منظور كليد بايد شرايط و محيط عايقي لازم براي خاموش كردن جرقه الکتریکی را دارا بوده و ضمناً تحمل ولتاژهاي گذراي بوجود آمده در دو سر كنتاكت را در هنگام قطع جرقه داشته باشد. بنابراين مسئله اصلي، خاموش كردن جرقه و جايگزيني آن با ماده يا محيط عايقي است كه توانايي جلوگيري از ادامه و برقراري مجدد عبور جريان بر اثر ولتاژ و يا جهش ولتاژ دو سر كنتاكت جدا شده را دارا باشد. مقدار جرياني كه كليد بايستي قطع نمايد از جريان نامي تا جريان اتصال كوتاه تعريف شده براي كليد خواهد بود.
در طول 50 سال گذشته ولتاژ در شبكه‌هاي انتقال نيروي برق تا 750 كيلوولت و شبكه-هاي آزمايشي تا 1500 كيلو ولت افزايش يافته‌اند.

در ضمن اينكه مقادير اتصال كوتاه شبكه‌ها نيز از MVA 500 تا MVA 50000 افزايش داشته‌اند.

زمان قطع نيز براساس نياز شبكه به شدت كاهش يافته است. كليدهاي روغني نياز به زمان طولاني خاموش كردن قوس (حدود 10 تا 20 سيكل) دارد در صورتيكه با كليدهاي پيشرفته‌تر اين زمان حدود 6 تا 8 سيكل و در كليدهاي مدرن‌تر حتي تا دو سيكل نيز كاهش يافته است.

در 25 سال گذشته نيروگاه‌هاي با ظرفيت زياد و بهم پيوسته ، قدرت قطع را در شبكه‌هاي 400 تا 1500 كيلو ولت به بيش از MVA 200000 افزايش داده‌اند.

هر چند كه با روش‌هاي محدود كردن سطح اتصال كوتاه از بالا رفتن آن جلوگيري مي‌كنند ولي به هرحال مشكلات طراحي كليدهاي با ظرفيت بالا و توانايي قطع در يك سيكل با در نظر گرفتن پايداري سيستم هنوز باقي است.